När skrevs receptet?

När tog receptet slut?

Dosering

Hur gammal är patienten?

Hur stor kroppsyta ska smörjas?

...
Ansikte och hals
0
...
Bröstkorg och mage
0
...
Rygg och skinkor
0
...
Arm
0
...
Hand
0
...
Ben
0
...
Fot
0

Hur mycket ska patienten smörja?

Vanliga topikala kortison-preparat

Grupp Preparat Aktiv substans
Grupp 1 Mildison Hydrokortison
Grupp 1 Hydrokortison Hydrokortison
Grupp 1 Ficotril Hydrokortison
Grupp 2 Emovat Klobetason
Grupp 2 Locoid Hydrokortisonbutyrat
Grupp 3 Betnovat Betametason
Grupp 3 Demoson Mometason
Grupp 3 Elocon Mometason
Grupp 3 Ovixan Mometason
Grupp 3 Mometason Mometason
Grupp 4 Dermovat Klobetason
Grupp 4 Clobex Klobetason
Grupp 4 Clobetasol Klobetason

Vanliga frågor - Läkemedelsförskrivning

Giltighet och uttag

Giltighetstiden för ett recept är 12 månader och kan inte förlängas. Däremot kan giltighetstiden begränsas om det anges på receptet.

Som mest beviljas uttag för att täcka 90 dagars förbrukning inom högkostnadsskyddet. Begärs större uttag kan det bekostas utanför högkostnadsskyddet.

Preventivmedel är generellt undantaget den s.k. 90-dagarsregeln och kan hämtas ut för 1 års förbrukning.

Sedan 2018 kan endast 1 uttag göras vid ett och samma tillfälle inom högkostnadsskyddet. Det är därför viktigt att ordinera en adekvat förpackningsstorlek och ett korrekt antal förpackningar per uttag.

Exempel: Paracetamol 500 mg förskrivs med ordination 2x4 på förpackningsstorleken 100 stycken och 12 uttag. En förpackning á 100 tabletter räcker utifrån ordinationen endast i 12 dagar. Patienten har visserligen totalt sett behandling för 150 dagar men måste besöka apoteket varannan vecka. För patienten hade det underlättat att få fler förpackningar förskrivet per uttag.

Ett nytt uttag kan inom högkostnadsskyddet göras tidigast efter 2/3 av tiden som ett recept ska räcka.

Exempel: Enalapril 20 mg förskrivs på ordination 1x1 med förpackningsstorlek 100 stycken och 4 uttag. Det andra uttaget kan göras tidigast 60 dagar efter det första uttaget.

Ja. Genom att lämna in en fullmakt till apoteket kan exempelvis en anhörig eller vårdenhet hämta ut läkemedel åt patienten. En vårnadshavare kan även överlåta sitt barns apoteksärenden genom en fullmakt från E-hälsomyndigheten.

På de flesta orter som saknar apotek finns det apoteksombud. Det kan exempelvis vara en lanthandel där du kan kan hämta ut och lämna in läkemedel.

Ja. Förskrivningsrätten innefattar även läkemedelsförskrivning för eget bruk. Detta görs enklast som “Fritidsförskrivning” på E-hälsomyndighetens webbplats förskrivningskollen.se.

Licensförskrivning

För att en patient ska kunna behandlas med ett icke godkänt läkemedel krävs det att apoteket söker en licens. Läkaren måste först skriva en licensmotivering i e-tjänsten KLAS. Det är Läkemedelsverket som beslutar i frågan.

Licensmotiveringen ska beskriva tidigare behandlingsförsök och varför inte godkända läkemedel kan användas samt motivera valet av det aktuella licensläkemedlet.

Läkarens licensmotivering sparas i 36 månader. Under denna period kan apoteket på egen hand förnya licensansökan vid behov.

En enskild licens gäller för en enskild patient och är inte kopplad till förskrivande läkare eller vårdenhet. En generell licens tillgodoser tvärtom behovet av läkemedelsrekvirering på en eller flera vårdenheter (exempelvis ett sjukhus) men gäller inte för receptexpediering annat än i undantagsfall.

Receptfria läkemedel

Ja. Alla läkemedel kan skrivas på recept. Det är dock inte säkert att läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen och därmed innefattas av högkostnadsskyddet bara för att det skrivs på recept. Vidare har flertalet regioner särskilda regler för förskrivning av receptfria läkemedel.

Nej. Generellt sett är receptfria läkemedel billigare att köpa utan recept, t.ex. från nätapotek eller vanliga livsmedelsbutiker, förutsatt att patienten inte nått upp till subvention inom högkostnadsskyddet och att det aktuella läkemedelet ingår i förmånen.

Läs mer i Konkurrensverkets rapport från 2017.

I dagligvaruhandeln gäller 18-årsgräns på samtliga receptfria läkemedel. På apotek gäller ingen åldersgräns (undantaget nikotinersättning) men mindreåriga får endast köpa en förpackning paracetamol p.g.a. intoxikationsrisk.

Kostnader

Högkostandsskyddet uppgår 2023 till 2600 kr. Det innebär att patienten aldrig betalar mer än 2600 kr per 12 månadersperiod för sina läkemedel.

Ja. Läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria till barn och ungdomar upp till och med 18 år.

Ja. Läkemedel för behandling av könssjukdomar som lyder under Smittskyddslagen är kostnadsfria oavsett ålder. Könssjukdomar som ingår i Smittskyddslagen är: Klamydia, Gonorré, Hepatit B, Syfilis och HIV.

Preventivmedel inom förmånen är kostnadsfria upp till och med 20 års ålder på nationell nivå. Därefter subventioneras preventivmedel olika beroende på i vilken region patienten är skriven. Läs mer om regionspeficika läkemedelssubventioner på E-hälsomyndigheten.

Ja. För patienter med diabetes typ 2 är även kombinationspreparat av insulin och GLP-1-analog kostnadsfria.

Resa och medborgarskap

Vid synnerliga skäl (exempelvis utlandsstudier) får apoteket göra undantag från den s.k. 90-dagarsregeln och bevilja större uttag inom läkemedelsförmånen.

Det beror på mottagande land. Kontakta aktuellt lands ambassad för regler gällande läkemedel.

Vid resa till Schengenland krävs ett schengenintyg för varje läkemedel som är narkotikaklassat i det mottagande landet. För övriga länder bör aktuellt lands ambassad konsulteras.

Schengenintyg finns att fylla i elektroniskt på Läkemedelsverkets hemsida: Schengen-intyg

För patienter utan svensk personnummer måste ett specifikt apotek anges på receptet och patienten informeras om att receptet inte kan hämtas ut på något annat apotek. Vidare kan inte uttag sparas och förskrivningen omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Ja. Läs “Hur förskrivs recept till patienter utan svenskt personnummer?” ovan.

Asylsökande och papperslösa omfattas inte av läkemedelsförmånen. För vuxna subventioneras endast läkemedel för vård som inte kan anstå. Barn och ungdomar har rätt till samma vård som andra barn och ungdomar som bor i Sverige. Läs mer om läkemedel till asylsökande på Migrationsverkets hemsida respektive aktuell region för hantering av läkemedel till papperslösa.

Ja. I princip är recept förskrivna inom EES giltiga inom hela EES (Europeiska unionen inklusive Norge, Island och Liechtenstein). I praktiken krävs dock ett pappersrecept då EES inte har samma system för e-recept. Läs mer på europeiska unionens hemsida

Nej. Däremot underlättar det om läkemedel medförs i originalförpackning men det är inget krav.

Pascal

Helförpackningar kan omgående hämtas ut på valfritt apotek.

Nej. Helförpackningar hämtas ut på valfritt apotek, alternativt levereras till överenskommet utlämningsställe.

Nej. Endast vid utsättning eller dosändring av dispenserade läkemedel skickas en ny så kallad utbytesrulle. Om endast läkemedel läkemedel läggs till skickas tilläggsdoser i en så kallad kompletteringsrulle. Detta är en ny funktion sedan 2018. Det är därför viktigt att akutmarkera samtliga läkemedel som önskas ingå i en akutbeställning.

Det beror på om akutbeställningen görs innan stopptiden (kl. 12:00), isåfall levereras nya dospåsar till utlämningsstället senast dagen därpå (dag 2) med läkemedel för nästa dag (dag 3). Annars dröjer det ytterligare en dag. Vidare sker inga leveranser på helgdagar.

Detta innebär att en akutbeställning efter kl. 12:00 på en fredag levereras först på tisdag med dispenserade läkemedel för start onsdag.

Akut dosleverans till avtal utlämningsställe är kostnadsfritt. Om mottagande enhet (exempelvis hemsjukvården eller SÄBO) har avtalat om direktleverans utgår en extra kostnad för detta.

Ja. Det tar tid för informationen att överföras från folkbokföringen till Pascal varför fortsatta försändelser (och fakturor) kommer att skickas om patienten inte registreras som avliden.

Genom att sätta ut läkemedlet i Pascal makuleras receptet och ytterligare helförpackning går inte att hämta ut.

Det innebär att patientens dosrullar är pausade. Det går dock fortfarande att göra förändringar i läkemedelslistan och helförpackningar kan hämtas ut som vanligt.

Som standard levereras dospåsar för 2 veckors förbrukning åt gång. Detta kan ändras till 1 vecka om det önskas.

I de flesta fall går det att få dosrullar för längre tid än 2 veckor men en individuell bedömning görs av Dostjänst vid förfrågan. Då dispensering riskerar att försämra hållbarheten dispenseras i regel inte läkemedel för mer än 3 månaders förbrukning.

Det tar som längst 5 dagar för patienten att få sina dospåsar efter att patienten är registrerad och läkemedel förskrivet.

Vid ställningstagande till registrering i Pascal ska en helhetsbedömning av patientens medicinska situation göras. Dosdispensering ska företrädesvis erbjudas patienter som uppfyller nedanstående kriterier.

  • Oförmåga att sköta sin egen medicinering
  • Stabil läkemedelsordination
  • Minst 3 dispenserbara läkemedel för kontinuerligt bruk
Vid frekventa sjukhusvistelser eller annan orsak till förväntat snabbt förändrad läkemedelssituation är det mindre lämpligt med dispenserade läkemedel. Även vid stående läkemedelsordiantion av icke-dispenserbara läkemedel bör lämpligheten utvärderas, särskilt i kombination med fåtal dispenserbara läkemedel.

Ja. Det går att ha Pascal med enbart förskrivning i helförpackningar. Nyttan bör dock utvärderas.

I regel går det bra att dela och dispensera tabletter såvida aktuellt läkemedel har brytskåra.

För vissa läkemedel finns det praktiskt uppenbara skäl, exempelvis läkemedel i flytande form, inhalationer eller injektioner. Andra vanliga orsaker till att läkemedel inte kan dispenseras är ljus-/fuktkänslighet eller risk för kontamination.

Ja. Klicka på Sök även bland icke-godkända läkemedel för att söka efter licenspreparat och extemporeläkemedel. Gruppvarunummer 670000 (licens) respektive 660000 (extempore) kan även användas.

Salvor och krämer

Salvor är en feta och används på mycket torra hudområden. Krämer är lösare och används på de flesta hudområden. Kutana emulsioner (Lotion) är flytande och kan användas i exempelvis i hårbotten. Det finns även Lösningar som är ännu mer tunnflytande som också kan användas i hårbotten.

Topikalt kortison delas in i fyra grupper (I-IV) där grupp I är milt verkande och grupp IV är extra starkt.

Grupp I: Mildison, Hydrokortison, Ficortril
Grupp II: Emovat, Locoid
Grupp III: Betnovat, Demoson, Elocon, Ovixan, Mometason
Grupp IV: Dermovat, Clobex, Clobetasol

Milt verkande (Grupp I) kortison är receptfritt, exempelvis Mildison.

Vuxna behandlas vanligen med Grupp III med undantag för hudveck och ansikte där Grupp II rekommenderas.

Barn med lindriga eksem kan använda Grupp I men vid klåda krävs oftast grupp II. Tillfälligt kan även Grupp III användas.

Ja. Traditionellt har kortisonkrämer använts 2 gånger per dag men studier har visat att 1 applicering per dag är lika effektivt, enklare och innebär en lägre kostnad för patienten samt potentiellt är förknippat med färre biverkningar.
Källa: Williams HC. Established corticosteroid creams should be applied only once daily in patients with atopic eczema. BMJ. 2007 Jun 16;334(7606):1272. doi: 10.1136/bmj.39195.636319.80. PMID: 17569936; PMCID: PMC1892503.

Den vanligaste biverkan är hudatrofi. Områden med tunn hud (exempelvis ansiktet) är extra känsliga men återhämtar sig vanligen inom veckor till månader efter att behandlingen avbrutits.

Grundregeln är att kortison ska användas till utläkning och sedan trappas ut. Vanligen ses inga biverkningar vid daglig användning av medelstarka till starka (Grupp II till III) upp till 6 till 8 veckor. Extra starka (Grupp IV) bör om möjligt begränsas till 4 veckors behandling.
-->